Povinně zveřejňované údaje

 

Ing. Jiří Kvítek

IČ 43350917, plátce DPH

kontakt: +420776025700

email: info@jirikvitek.cz

IDDS: ujkd8tm

www: www.jirikvitek.cz

adresa: Na Ostrůvku 90, 344 01 Domažlice (CZ, Plzeňský kraj, oblast Chodsko)

Vzdělání a praxe:

vzdělání: + úplné střední odborné (Střední průmyslová škola chemická, Praha)
+ vysokoškolské (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)
praxe celkem: 31 let (odpady, obaly, chemické látky a přípravky)
z toho 7 let: + vzorkování odpadů podle ČSN EN 14899 (Vzorkování odpadů)
+ příprava programu vzorkování podle ČSN EN 14899 (Vzorkování odpadů)
zvláštní způsobilost: + zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy v odpadovém hospodářství
+ vzorkování odpadů podle ČSN EN 14899 (Vzorkování odpadů)
+ příprava programu vzorkování podle ČSN EN 14899 (Vzorkování odpadů)

Doklady a certifikáty:

Osvědčení MV ČR o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy v odpadovém hospodářství

původní certifikát MVO z roku 2017 - česká verze

původní certifikát MVO z roku 2017 - anglická verze

prodloužení platnosti certifikátu MVO do roku 2025 - česká verze

prodloužení platnosti certifikátu MVO do roku 2025 - anglická verze

co už mám za sebou:

vzorkování stavebních odpadů a recyklátů

vzorkování solidifikátů

vzorkování znovuzískaných asfaltových směsí

vzorkování směsného komunálního odpadu s využitím certifikované metodiky

vzorkování pro určování limitů pro účely dalšího nakládání se stavebními odpady, zeminami a recykláty
(zejména pro účely zasypávání podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech)
alternativní metody průzkumu a zkoušení odpadů
(podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech)

Informace o GDPR

Ing. Jiří Kvítek, IČ 43350917, Na Ostrůvku 90, 344 01 Domažlice (dále jen „naše společnost“)

jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Naše společnost zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dalších spolupracujících subjektů. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností uložených zákonem. Na taková zpracování osobních údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány nad rámec zákonné povinnosti, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však naše společnost provádí jen výjimečně a nahodile.

Naše společnost respektuje práva osob, která jsou jim zaručena nařízením GDPR (tj. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), např. právo vědět a být informován o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se dotčené fyzické osoby. Naše společnost zákonně zpracovává osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných z důvodu plnění zákonných norem nebo smluvních povinností. Každá dotčená osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají. Naše společnost se pak bude zabývat oprávněností podané námitky tak, aby nakládání s osobními údaji nezasahovalo do oprávněných zájmů nebo základních práv a svobod dotčené osoby.

Na naši společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet

  1. prostřednictvím emailu s platným elektronickým podpisem na adrese: info@jirikvitek.cz nebo
  2. prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na výše uvedené adrese nebo
  3. osobně s platným průkazem totožnosti na výše uvedené adrese nebo
  4. pokud disponujete možností použití služeb datové schránky (DS), zasláním zprávy na IDDS: ujkd8tm

Těmito způsoby je možné se v relevantních případech na naši společnost obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- na přenositelnost údajů.

Stejným způsobem se mohou subjekty údajů na naši společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Naše společnost dosud nemá povinnost jmenovat pověřence GDPR.

Pokud potřebujete poradit nebo si jenom nevíte rady, bez obav se na nás obraťte - kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu této stránky.

Níže uvedená prohlášení byla zveřejněna dne 01.11.2023 a mohou být kdykoliv provozovatelem serveru jirikvitek.cz libovolně upravována:

Právní prohlášení

Informace obsažené na webových stránkách serveru jirikvitek.cz jsou zveřejňovány ze strany subjektu:

Ing. Jiří Kvítek, IČ 43350917, Na Ostrůvku 90, 344 01 Domažlice

(dále jen "provozovatel").

Provozovatel umožňuje na serveru jirikvitek.cz zveřejňovat informace i jiným osobám (například: články a příspěvky do diskusí). 

Použití webových stránek

Informace, které jsou zveřejňovány na stránkách serveru jirikvitek.cz, jsou, není-li v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak, zveřejňovány výlučně pro informování veřejnosti a nepředstavují tak přímé poskytování služby poradenství, ani nejsou zamýšleny k využívání pro účely podnikání třetích osob.

Provozovatel serveru jirikvitek.cz při vytváření a aktualizaci webových stránek vynakládá veškeré odůvodněně požadovatelné úsilí a péči, aby zveřejněné informace byly správné a aktuální, přesto však nemůže zaručit správnost a aktuálnost poskytnutých informací.

Využíváte-li námi poskytnuté informace bez ověření jejich správnosti a aktuálnosti nebo jako poradenství nebo doporučení, případně ke svému podnikání, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko.

Vyloučení odpovědnosti

Jakákoli odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z přístupu a používání webových stránek serveru jirikvitek.cz je jeho provozovatelem vyloučena.

Provozovatel serveru jirikvitek.cz nedává nikomu žádnou záruku bezchybnosti a nepřetržitého fungování serveru jirikvitek.cz, stejně tak nedává žádnou záruku, že bude i v budoucnu poskytovat informace ve stejném rozsahu, v jakém tak činí nyní.

Provozovatel serveru jirikvitek.cz v tomto ohledu vylučuje veškerou odpovědnost za případné škody.

Informace od třetích osob, o produktech a službách třetích osob, reklama, hypertextové odkazy

Pokud provozovatel serveru jirikvitek.cz zveřejnění nebo umožní zveřejnit na stránkách serveru jirikvitek.cz informace od třetích osob, informace o produktech či službách třetích osob, včetně reklamy na ně, nebo hypertextových odkazů na takové produkty či služby, pak, není-li v jednotlivých případech výslovně uveden opak, provozovatel serveru jirikvitek.cz zveřejněním uvedených informací nevyjadřuje svůj souhlas se zveřejněnými informacemi ani neposkytuje žádná doporučení k využití uvedených informací, produktů či služeb třetích osob či webových stránek třetích osob, na něž vedou hypertextové odkazy.

Provozovatel serveru jirikvitek.cz pečlivě vybírá třetí osoby, jimž umožní zveřejnění informací na serveru jirikvitek.cz (to neplatí pro diskusní příspěvky a reklamu), poté však nijak předem neprověřuje pravdivost, přesnost, přiměřenost, spolehlivost, aktuálnost nebo úplnost konkrétních zveřejněných informací nebo informací obsažených na webových stránkách třetích osob, na něž vedou hypertextové odkazy, případně kvalitu, funkčnost či spolehlivost produktů nebo služeb třetích osob.

Práva duševního vlastnictví

Pro nekomerční a zpravodajské účely je dovoleno informace nebo jakékoli dokumenty ze serveru jirikvitek.cz kopírovat, stahovat nebo jakýmkoliv způsobem zveřejňovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru jirikvitek.cz s výjimkou informací a textů, u nichž je uveden jiný autor, než server jirikvitek.cz, případně informací nebo dokumentů, kde je to výslovně vyloučeno.

Vždy však musí být jako zdroj těchto informací či dokumentů uveden server jirikvitek.cz (například při zveřejnění na webu - odkaz na: https://www.jirikvitek.cz).

Žádné informace však není dovoleno stahovat ze serveru jirikvitek.cz robotickými způsoby, není-li to výslovně předem dohodnuto s provozovatelem serveru jirikvitek.cz.

podrobné informace najdete: ZDE (otevře se nová záložka)

Dotaz na dostupnost služeb

Pokud potřebujete pomoci, můžete poslat dotaz na dostupnost Vámi požadovaných služeb:

Máte tip na vylepšení / doplnění této stránky?

Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!

Postupujte takto:

  • zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
  • pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
  • zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

Mějte se hezky

Jiří Kvítek