Obsah:


POČÍTÁNÍ ÚŘEDNÍCH TERMÍNŮ A LHŮT

1. Počítání termínů a lhůt

Každý, kdo někdy počítal termíny a lhůty (např. nabytí právní moci) musel logicky narazit na řadu otazníků:

 1. mám započítávat dny pracovního klidu? (např. sobota a neděle)
 2. mám započítávat státní svátky?
 3. mám započítávat ostatní svátky? (např. vánoční svátky)
 4. mám započítávat ostatní svátky s pohyblivým datumem? (např. velikonoční svátky)
 5. mám započítávat významné dny?

Není třeba podrobně studovat legislativu, pro běžný kontakt s úřady stačí využít mého dalšího průvodce, který byl zpracován na základě

 • zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (odkaz: zde)
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (odkaz: zde)

Všechno může být mnohem snadnější – stačí použít Průvodce počítání termínů a lhůt (viz níže v textu).

Správné odpovědi na předešlé otázky jsou:

 1. NE, dny pracovního klidu se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat soboty a neděle”)
 2. NE, státní svátky se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat státní svátky”)
 3. NE, ostatní svátky se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat ostatní svátky”)
 4. NE, ostatní svátky s pohyblivým datumem se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat ostatní svátky s pohyblivým datumem”)
 5. ANO, významné dny se do lhůt započítávají a zákon je považuje za běžný pracovní den (v Průvodci se započtou jako pracovní den)

Sluší se připomenout, že v běžné úřední praxi se uplatňují pravidla podle § 40 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

 • do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin)
 • v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala (např. den, kdy bylo doručeno rozhodnutí v projednávané věci, což lze prokázat datumem na úřední doručence)
 • lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce)
 • připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den (to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin)
 • lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě
 • nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně (tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu)
 • v pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak!

Kromě toho jsou v Průvodci ještě další vychytávky:

 • možnost nezapočítávat libovolný den v týdnu
 • možnost individuálního nastavení ostatních svátků s pohyblivým datumem
 • možnost výpočtu rozdílu mezi dvěma zadanými datumy
 • možnost výpočtu rozdílu mezi dvěma zadanými datumy, včetně rozdílu času (údaj času je nepovinný)

Potřebujete počítat termíny a lhůty? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


PŘEDPONY A ZOBRAZENÍ ŘÁDŮ JEDNOTEK

1. Řády jednotek a nejčastěji používané předpony

násobek označení řád
1 000 000 000 miliardy 109
1 000 000 milióny 106
100 000 statisíce 105
10 000 desetitisíce 104
1 000 tisíce 103
100 stovky 102
10 desítky 101
1 jednotky 100
0,1 desetiny 10-1
0,01 setiny 10-2
0,001 tisíciny 10-3
0,0001 desetitisíciny 10-4
0,00001 stotisíciny 10-5
0,000001 milióntiny 10-6

předpona značka násobek
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo K 103
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
mili m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


2. Specifické části jednotek

procento je část celku ekvivalentní jedné setině:

100% = 1

10% = 0,1

1% = 0,01

procentní bod je aritmetický rozdíl dvou hodnot udaných v procentech ze stejného základu

promile je část celku ekvivalentní jedné tisícině:

1000 ‰ = 1

100 ‰ = 0,1

10 ‰ = 0,01

1 ‰ = 0,001

ppm je část celku ekvivalentní jedné miliontině (parts per million):

100 % = 1 000 000 ppm

1 % = 10 000 ppm

1 ‰ = 1 000 ppm

ppb je část celku ekvivalentní jedné miliardtině (parts per billlion):

100 % = 1 000 000 000 ppb
1 % = 10 000 000 ppb
1 ‰ = 1 000 000 ppb

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


PŘEVODY JEDNOTEK

(řazeno abecedně)


1. Převody jednotek času

Doporučený postup:
 1. máte hodnotu, kterou potřebujete přepočítat na jiné jednotky
 2. vyberte si řádek, z jaké jednotky potřebujete převod provádět
 3. vyberte si sloupec, do jaké jednotky potřebujete převod provádět
 4. průsečík příslušného sloupce a řádku určuje přepočítávací koeficient
 5. tímto koeficientem je třeba Vaši hodnotu z bodu 1) vynásobit

z jaké jedn. 

do jaké jednotky potřebujete převod provádět:  
  s min h d
s 1 1 : 60 1 : 3600 1 : 86400
min 60 1 1 : 60 1 : 1440
h 3600 60 1 1 : 24
d 86400 1440 24 1
Vysvětlivky:
Příklad použití:
s sekunda převod: 240 s na minuty
najdu koeficient: 1 : 60
vynásobím: koeficient * 240 s
1 : 60 * 240 = 240 : 60 = 4 minuty
min minuta
h hodina
d den

Potřebujete něco přepočítat? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


2. Převody jednotek délky

Doporučený postup:
 1. máte hodnotu, kterou potřebujete přepočítat na jiné jednotky
 2. vyberte si řádek, z jaké jednotky potřebujete převod provádět
 3. vyberte si sloupec, do jaké jednotky potřebujete převod provádět
 4. průsečík příslušného sloupce a řádku určuje přepočítávací koeficient
 5. tímto koeficientem je třeba Vaši hodnotu z bodu 1) vynásobit
z jaké jedn. 

 
do jaké jednotky potřebujete převod provádět:  
  mm cm dm m km
mm 1 10-1 10-2 10-3 10-6
cm 10 1 10-1 10-2 10-5
dm 102 10 1 10-1 10-4
m 103 102 10 1 10-3
km 106 105 104 103 1
Vysvětlivky:
Příklad použití:
mm milimetr převod: 1,5 milimetru na metry
najdu koeficient: 10-3 neboli 0,001
vynásobím:
koeficient * 1,5 mm
0,001 * 1,5 = 0,0015 m
cm centimetr
dm decimetr
m metr
km kilometr
Princip zobrazení:
102 = 100 10-1 = 0,1
103 = 1 000 10-2 = 0,01
104 = 10 000 10-3 = 0,001
105 = 100 000 10-5 = 0,00001
106 = 1 000 000 10-6 = 0,000001

Potřebujete něco přepočítat? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


3. Převody jednotek hmotnosti

Doporučený postup:
 1. máte hodnotu, kterou potřebujete přepočítat na jiné jednotky
 2. vyberte si řádek, z jaké jednotky potřebujete převod provádět
 3. vyberte si sloupec, do jaké jednotky potřebujete převod provádět
 4. průsečík příslušného sloupce a řádku určuje přepočítávací koeficient
 5. tímto koeficientem je třeba Vaši hodnotu z bodu 1) vynásobit
z jaké jedn. 


 
do jaké jednotky potřebujete převod provádět:  
  µg mg g kg q t
µg
1 10-3 10-6 10-9 10-11 10-12
mg 103 1 10-3 10-6 10-8 10-9
g 106 103 1 10-3 10-5 10-6
kg 109 106 103 1 10-2 10-3
q 1011 108 105 102 1 10-1
t 1012 109 106 103 10 1
Vysvětlivky:
Příklad použití:
µg
mikrogram převod: 1,5 q na tuny
najdu koeficient: 10-1 neboli 0,1
vynásobím:
koeficient * 1,5 q
0,1 * 1,5 = 0,15 t
mg miligram
g gram
kg kilogram
q metrický cent
t tuna
Princip zobrazení:
102 = 100 10-1 = 0,1
103 = 1 000 10-2 = 0,01
104 = 10 000 10-3 = 0,001
105 = 100 000 10-5 = 0,00001
106 = 1 000 000 10-6 = 0,000001
109 = 1 000 000 000 10-9 = 0,000000001
1012 = 1 000 000 000 000 10-12 = 0,000000000001

Potřebujete něco přepočítat? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


4. Převody jednotek objemu

Doporučený postup:
 1. máte hodnotu, kterou potřebujete přepočítat na jiné jednotky
 2. vyberte si řádek, z jaké jednotky potřebujete převod provádět
 3. vyberte si sloupec, do jaké jednotky potřebujete převod provádět
 4. průsečík příslušného sloupce a řádku určuje přepočítávací koeficient
 5. tímto koeficientem je třeba Vaši hodnotu z bodu 1) vynásobit

z jaké jedn. 

 

do jaké jednotky potřebujete převod provádět:   
  mm3 cm3 cl dl l = dm3 hl m3
mm3 1 10-3 10-4 10-5 10-6 10-8 10-9
cm3 103 1 10-1 10-2 10-3 10-5 10-6
cl 104 10 1 10-1 10-2 10-4 10-5
dl 105 102 10 1 10-1 10-3 10-4
l = dm3 106 103 102 10 1 10-2 10-3
hl 108 105 104 103 102 1 10-1
m3 109 106 105 104 103 10 1
Vysvětlivky:
Příklad použití:
mm3 milimetr krychlový převod: 15 cm3 na litry
najdu koeficient: 10-3 neboli 0,001
vynásobím:
koeficient * 15 cm3
0,001 * 15 = 0,015 l
cm3 centimetr krychlový
cl centilitr
dl decilitr
l = dm3 litr (decimetr krychlový)
hl hektolitr
m3 metr krychlový
Princip zobrazení:
102 = 100 10-1 = 0,1
103 = 1 000 10-2 = 0,01
104 = 10 000 10-3 = 0,001
105 = 100 000 10-5 = 0,00001
106 = 1 000 000 10-6 = 0,000001

Potřebujete něco přepočítat? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


5. Převody jednotek obsahu

Doporučený postup:
 1. máte hodnotu, kterou potřebujete přepočítat na jiné jednotky
 2. vyberte si řádek, z jaké jednotky potřebujete převod provádět
 3. vyberte si sloupec, do jaké jednotky potřebujete převod provádět
 4. průsečík příslušného sloupce a řádku určuje přepočítávací koeficient
 5. tímto koeficientem je třeba Vaši hodnotu z bodu 1) vynásobit
z jaké jedn. 


 
 
 
do jaké jednotky potřebujete převod provádět:   
  mm2 cm2 dm2 m2 a ha km2
mm2 1 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10 10-12
cm2 102 1 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10
dm2 104 102 1 10-2 10-4 10-6 10-8
m2 106 104 102 1 10-2 10-4 10-6
a 108 106 104 102 1 10-2 10-4
ha 1010 108 106 104 102 1 10-2
km2 1012 1010 108 106 104 102 1
Vysvětlivky:
Příklad použití:
mm2 milimetr čtverečný převod: 15 hektarů na m2
najdu koeficient: 104 neboli  10 000
vynásobím:
koeficient * 15 ha
10 000 * 15 = 150 000 m2
cm2 centimetr čtverečný
dm2 decimetr čtverečný
m2 metr čtverečný
a ar
ha hektar
km2 kilometr čtverečný
Princip zobrazení:
102 = 100 10-1 = 0,1
103 = 1 000 10-2 = 0,01
104 = 10 000 10-3 = 0,001
105 = 100 000 10-5 = 0,00001
106 = 1 000 000 10-6 = 0,000001

Potřebujete něco přepočítat? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


VÝPOČTY PRO PROVOZNÍ POTŘEBU

(podkapitoly jsou řazeny abecedně)

1. Objem a povrch prostorových útvarů

[text v přípravě] 🦺


2. Obvod a obsah rovinných útvarů

Jedná se o nejčastěji používané rovinné útvary:

 • čtverec
 • obdélník
 • kosočtverec
 • kosodélník
 • trojúhelník (obecný)
 • trojúhelník (pravoúhlý)
 • lichoběžník
 • kruh, kružnice
 • kruhová úseč
 • kruhová výseč, kruhový oblouk
 • mezikruží

POZOR, vstupní parametry je třeba zadávat ve stejných jednotkách!

A teď podrobněji:

(řazeno logicky, nikoliv abecedně)


● Čtverec

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Obdélník

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Kosočtverec

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Kosodélník

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Trojúhelník (obecný)

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Trojúhelník (pravoúhlý)

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Lichoběžník

je charakterizován těmito vlastnostmi:


● Kruh, kružnice

je charakterizována těmito vlastnostmi:


● Kruhová úseč

je charakterizována těmito vlastnostmi:


● Kruhová výseč, kruhový oblouk

je charakterizován těmito vlastnostmi:


Mezikruží

je charakterizováno těmito vlastnostmi:

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


3. Směšovací pravidlo pro přípravu roztoků

Znáte to – je to dnes už legendární ukázkový příklad z provozní praxe:

 • smíchejte 90%ní a 40%ní roztok tak, aby vznikl 60%ní roztok
 • zřeďte 75%ní roztok čistým rozpouštědlem tak, aby vznikl 30%ní roztok

Ale v jakém vzájemném poměru? To lze spočítat směšovacím pravidlem!

Zatímco o laika se právě pokoušejí mdloby, chemik si na této klasice doslova smlsne.

Chápu, že pro někoho je to trauma a pro jiného srdeční záležitost.

A tak jsem připravil řešení:

Nikdo se nemusí ničeho obávat – Kvítkovy provozní taháky na to pamatují!

Není to žádná alchymie, ani projev temné síly – stačí dodržovat pár pravidel:

 • první roztok budu míchat s druhým roztokem a tím vznikne třetí roztok
 • první roztok má vždy nejvyšší koncentraci
 • druhý roztok má vždy nejnižší koncentraci (tedy nižší než první roztok)
 • tím oba roztoky určují hraniční koncentrační rozmezí (hraniční meze koncentrace od – do)
 • výsledný roztok má koncentraci v rozmezí mezi prvním roztokem a druhým roztokem
 • ředím-li původní roztok čistým rozpouštědlem, výsledný roztok musí mít koncentraci nižší než původní roztok (původní koncentrace je ředěna, proto se musí logicky snižovat)

Já myslím, že pravidla jsou jasná a vycházejí z technické logiky.

Potřebujete spočítat parametry pro přípravu roztoků? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


4. Speciální taháky pro vzorkaře odpadů

Potřebujete-li vymezit vzorkovací pole, nejčastěji je soubor odběrových bodů ohraničen jako

 • čtverec
 • obdélník
 • kružnice
 • elipsa
 • rovnoramenný trojúhelník ohraničený čtvercem

A teď podrobněji:

(řazeno logicky, nikoliv abecedně)


● Vzorkovací pole = čtverec

je charakterizován těmito vlastnostmi:


Potřebujete spočítat parametry vzorkovacího pole? Zkuste


● Vzorkovací pole = obdélník

je charakterizován těmito vlastnostmi:

Potřebujete spočítat parametry vzorkovacího pole? Zkuste


● Vzorkovací pole = kružnice

je charakterizován těmito vlastnostmi:

Potřebujete spočítat parametry vzorkovacího pole? Zkuste


● Vzorkovací pole = elipsa

je charakterizován těmito vlastnostmi:

Potřebujete spočítat parametry vzorkovacího pole? Zkuste


● Vzorkovací pole = trojúhelník (rovnoramenný)

přesněji: rovnoramenný trojúhelník ohraničený čtvercem

je charakterizován těmito vlastnostmi:

Potřebujete spočítat parametry vzorkovacího pole? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


5. Trigonometrie v kostce

Potřebujete v pravoúhlém trojúhelníku dopočítat

 • chybějící rozměr strany (např. minimální potřebná délka žebříku na opravu komína)
 • úhel, který svírají Vámi změřené strany (např. předpokládaný sklon žebříku)
dosáhne žebřík až ke komínu?
 • odstupu od stavby, nutný pro žebřík položený na střechu (vejde se na chodník?)
odstup žebříku kopírujícího sklon střechy

Myslím, že neuškodí malá rekapitulace základů trigonometrie: klasické dílo Leonharda Eulera (sinová věta, kosinová věta, tangentová věta,…). Nepřipomíná Vám to něco?

Nebudeme to detailně probírat – postačí si připomenout základní vzorce, kdyby to přišlo vhod.

Níže uvedené goniometrické funkce platí pouze v pravoúhlém trojúhelníku!

Začneme schématickým nákresem:

Připomeneme si základní vzorečky:

funkce sinus:

funkce kosinus:

funkce tangens:

funkce kotangens:

A teď už je to jenom o tom, který parametr znáte a který dopočítáte úpravou té rovnice, která nejpřesněji vyhovuje Vaší situaci…

Potřebujete s tím pomoci? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


6. Vyhodnocování rozborů

Potřebujete vyhodnocení rozborů?

Možná oceníte speciální sadu pomůcek z edice „Kvítkovy provozní taháky“:

nebo si můžete vybrat přímo:

● Kritéria pro ukládání odpadů na skládku a rekultivace

Potřebujete vyhodnocení rozborů podle § 10 až § 16 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady?

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:

● Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání

Potřebujete vyhodnocení rozborů podle § 6 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady?

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:


Máte tip na vylepšení / doplnění této stránky?

Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!

Postupujte takto:

 • zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
 • pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
 • zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

Mějte se hezky

Jiří Kvítek