Hledáte rychle seznam předpisů v nějaké konkrétní oblasti?

Nebo Vás prostě jenom něco zajímá? Například:

 • čerstvá novela vyhlášek MŽP, uveřejněná nedávno?
 • kdy je ČSN obecně závazná a kdy nikoliv?

Pak jste tady správně…


Seznam legislativních předpisů využívá nástroje, který se jmenuje:

Kvítkův vyhledávač legislativy © 2024 Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz

Nejčastěji hledáte:

Méně častější volby:


Celkový přehled toho, co na této stránce najdete:

Obsah:


A teď podrobněji:

OBLAST: ODPADY a VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

1. Legislativa EU (výběr)

kliknutím na odkaz v níže uvedené tabulce se otevře nová záložka s citací na serveru:

Zákony pro lidi
celexové číslo:číslo předpisu:název předpisu:účinnost:novelizace:odkaz: klíčová slova:
32008L00982008/98/ESSměrnice
Evropského parlamentu a Rady (ES)
2008/98/ES ze dne 19.11.2008
o odpadech
12.12.2008ZDE
biologický odpad
držitel odpadu
komunální odpad
materiálové využití
nakládáním s odpady
nebezpečný odpad
nejlepší dostupná technika
nikoliv nebezpečný odpad
obchodník
odpad
odpadní olej
odstranění
opětovné použití
potravinový odpad
předcházení vzniku
příprava k opětovnému použití
původce odpadu
recyklace
regenerace odpadních olejů
sběr
směsný odpad
stavební a demoliční odpad
systém rozšířené odpovědnosti výrobce
tříděný odpad
tříděný sběr
využití
zasypávání
zpracování
zprostředkovatel
31986L027886/278/EHSSměrnice
Rady
86/278/EHS ze dne 12.06.1986
o ochraně životního prostředí
a zejména půdy při používání
kalů z čistíren odpadních vod
v zemědělství
18.06.1986ZDE
kal
používání
služby založené na prostorových datech
soubor prostorových dat
upravený kal
zemědělství
31987L021787/217/EHSSměrnice
Rady
87/217/EHS ze dne 19.03.1987
o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem
24.03.1987ZDE
azbest
odpady
použití azbestu
surový azbest
zpracování výrobků obsahujících azbest
31996L005996/59/ESSměrnice
Rady
96/59/ES ze dne 16.09.1996
o odstraňování
polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
16.09.1996ZDE
dekontaminace
držitel
odstranění
PCB
použité PCB
zařízení obsahující PCB
31999L00311999/31/ESSměrnice
Rady
1999/31/ES ze dne 26.04.1999
o skládkách odpadů
16.07.1999ZDE
biologicky rozložitelný odpad
eluát
inertní odpady
kapalný odpad
odloučené sídliště
podzemní úložiště
provozovatel
průsaková voda
příslušný orgán
skládka
skládkový plyn
úprava
základní pojmy z 2008/98/ES
žadatel
32010L00752010/75/EUSměrnice
Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU ze dne 24.11.2010
o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování znečištění)
06.01.2011ZDE
biomasa
dioxiny a furany
domácí tuhé palivo
dostupná technika
dotčená veřejnost
drůbež
emise
inspekce v oblasti životního prostředí
jmenovitá kapacita
komín
látka
malá izolovaná soustava
mezní hodnota emisí
naftový motor
nátěrová hmota
nebezpečná látka
nebezpečný odpad
nejlepší dostupná technika
nejlepší technika
norma kvality životního prostředí
nově vznikající technika
obecně závazná pravidla
odpad
organická sloučenina
organické rozpouštědlo
palivo
plynová turbína
plynový motor
podstatná změna
podzemní vody
povolení
provozní hodiny
provozovatel
půda
referenční dokument o BAT
smíšený komunální odpad
spalovací zařízení
spalovací zařízení ke spalování více druhů paliv
stupeň odsíření
technika
těkavá organická sloučenina
určující palivo
úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami
veřejnost
základní zpráva
zařízení
zařízení na spalování odpadu
zařízení na spoluspalování odpadu
závěry o BAT
znečištění
32002R21502150/2002Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2150/2002 ze dne 25.11.2002
o statistice odpadů
29.12.2002ZDE [text v přípravě] 🦺
32006R10131013/2006Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 ze dne 14.06.2006
o přepravě odpadů
15.07.2006ZDE [text v přípravě] 🦺
32013R12571257/2013Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1257/2013 ze dne 20.11.2013
o recyklaci lodí
04.07.2018ZDE[text v přípravě] 🦺
32017R08522017/852Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852 ze dne 17.05.2017
o rtuti
13.06.2017ZDE [text v přípravě] 🦺
32019R10212019/1021Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1021 ze dne 20.06.2019
o perzistentních organických znečišťujících látkách
15.07.2019ZDE [text v přípravě] 🦺
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz

[text v přípravě] 🦺


2. Legislativa ČR (výběr)

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

kliknutím na odkaz v níže uvedené tabulce se otevře nová záložka s citací na serveru:

Zákony pro lidi

číslo předpisu:název předpisu:účinnost:
novelizace:odkaz:klíčová slova:
541/2020 Sb.Zákon
o odpadech
01.01.2021ZDE
odpad
předcházení vzniku odpadu
nakládání s odpadem
odpadové hospodářství
vedlejší produkt
ukončení odpadového režimu
542/2020 Sb.Zákon
o výrobcích s ukončenou životností
01.01.2021ZDE
práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností
práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh
pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků
vybraný výrobek
výrobek s ukončenou životností
zpětný odběr
kolektivní systém
543/2020 Sb.Zákon
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
01.01.2021ZDE
odpad
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
poplatky za komunální odpad
8/2021 Sb.Vyhláška
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
27.01.2021445/2022 Sb.ZDE
odpad
Katalog odpadů
posuzování vlastností
zařazování odpadu
vzorkování odpadu
osvědčení
sdělení
dokumentační zprávy
273/2021 Sb.Vyhláška
o podrobnostech nakládání s odpady
07.08.202178/2022 Sb.
445/2022 Sb.
ZDE
odpad
podrobnosti nakládání
evidence
hlášení
345/2021 Sb.Vyhláška
o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
01.10.2021445/2022 Sb.ZDEvýrobek s ukončenou životností
vozidla
dříve: autovrak
podrobnosti nakládání
evidence
hlášení
16/2022 Sb.Vyhláška
o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
01.02.2022445/2022 Sb.ZDE
výrobek s ukončenou životností
kolektivní systém
elektrozařízení/elektroodpad
baterie/akumulátor
pneumatika
podrobnosti nakládání
evidence
hlášení
78/2022 Sb.Vyhláška
kterou se mění
vyhláška č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
09.04.2022ZDE
odpad
podrobnosti nakládání
odpady skupiny 18
úprava odpadů
243/2022 Sb.Zákon
o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
01.10.2022ZDE
omezení dopadu
vybraný plastový výrobek
evidence
označování
osvětová činnost
úhrada nákladů obcí výrobcem
zpětný odběr
zpracování odpadních lovných zařízení
kolektivní systém
445/2022 Sb.Vyhláška
kterou se mění
vyhláška č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č.78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
01.01.2023ZDE
zařízení na určování hmotnosti odpadu
mezní hodnoty koncentrací rizikových látek a prvků
nebezpečné odpady - zákaz ukládat na skládku
nová tabulka č. 5.1
nová tabulka č. 5.4
nová tabulka č. 38.1
nová tabulka č. 38.2
recyklát ze stavebního a demoličního odpadu
úprava kalů - hygienizace
vzorkování bioodpadu
ZAS-T1 a ZAS-T2 se ruší
změna § 14 Katalogu odpadů
změna v § 10 - vozidla s ukončenou životností
změna v § 33 - výrobky s ukončenou životností
47/2023 Sb.Vyhláška
o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
01.03.2023ZDE
omezení dopadu
vybraný plastový výrobek
evidence
označování
osvětová činnost
úhrada nákladů obcí výrobcem
zpětný odběr
roční zpráva
zpracování odpadních lovných zařízení
kolektivní systém
93/2023 Sb.Vyhláška
kterou se mění
vyhláška č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
01.07.2023ZDE
způsob hlášení o používání sedimentů
hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě
169/2023 Sb.Vyhláška
o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
17.06.2023ZDE
TAP
tuhé alternativní palivo
tuhé palivo z odpadu
palivo z odpadní biomasy
průvodní dokumentace
údaje o odpadu
průběžná evidence
požadavky na vzorkování a zkoušení
283/2023 Sb.Vyhláška
o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
01.10.2023ZDE
asfaltová směs
penetrační makadam
ZAS-T1
ZAS-T2
ZAS-T3
ZAS-T4
znovuzískaná asfaltová směs
znovuzískaný penetrační makadam
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz

3. Co se hlásí v roce 2024?

Co se hlásí v oblasti ekologie můžete názorně vidět na následujícím přehledu.

Jenom jsem to trochu vylepšil:

 • údaje jsou seřazeny chronologicky podle datumu a pak podle agendy v abecedním pořadí: IRZ, obaly, odpady, ovzduší, voda
 • bližší informace zobrazte rozkliknutím tlačítka s ikonou +
 • tím zobrazíte: on-line odkazy na znění souvisejících předpisů, název formuláře ISPOP a klíčová slova pro snadné vyhledávání
 • vyhledávat lze libovolný zobrazený údaj jeho zadáním do pole “Hledat” – hledaný text se automaticky vyfiltruje (proto ta klíčová slova)
 • velká a malá písmena ve vyhledávání se nerozlišují (je jedno co zadáte)
agendacodo kdyjakon-line odkaz:formulář ISPOP:klíčová slova:
odpadyEvidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka01.01.2024 (hned po změně)přes ISPOP.CZ
1) §6 vyhlášky č.384/2001 Sb.
2) Příloha č.2 vyhlášky č.384/2001 Sb.
F_ODP_PCB
evidenční list
inventarizace zařízení
obsah PCB
odpad PCB
identifikace vlastníka
odpadyOznámení o převzatých komunálních odpadech15.01.2024mimo ISPOP.CZ
1) §38 vyhlášky č.273/2021 Sb.
2) Příloha č.19 vyhlášky č.273/2021 Sb.
není v ISPOP
obce
oznámení
převzaté
komunální
odpad
20 01
vodaOdběr podzemní vody31.01.2024přes ISPOP.CZ
1) §10 vyhlášky č.431/2001 Sb.
2) Příloha č.1 vyhlášky č.431/2001 Sb.
F_VOD_ODBER_PODZ
odběr
podzemní vody
vodaOdběr povrchové vody31.01.2024přes ISPOP.CZ
1) §10 vyhlášky č.431/2001 Sb.
2) Příloha č.2 vyhlášky č.431/2001 Sb.
F_VOD_ODBER_POVR
odběr
povrchové vody
vodaVypouštěné vody31.01.2024přes ISPOP.CZ
1) §10 vyhlášky č.431/2001 Sb.
2) Příloha č.3 vyhlášky č.431/2001 Sb.
F_VOD_VYPOUSTENI
vypouštěné vody
vodaVzdouvání nebo akumulace povrchové vody31.01.2024přes ISPOP.CZ
1) §10 vyhlášky č.431/2001 Sb.
2) Příloha č.4 vyhlášky č.431/2001 Sb.
F_VOD_AKU
vzdouvání
akumulace
povrchové vody
obalyHlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence15.02.2024přes ISPOP.CZ
1) §15 zákona č.477/2001 Sb. o obalech
2) §4 vyhlášky č.30/2021 Sb.
F_OBL_RV
hlášení
rozsah
způsob
vedení evidence obalů ohlašování údajů
evidence
odpadyOhlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem15.02.2024přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.1, tabulka č.1 vyhlášky č.47/2023 Sb.
2) Příloha č.1, tabulka č.2 vyhlášky č.47/2023 Sb.
F_ODP_SUP
ohlašování
množství
vybraný
plastový
výrobků
uvedený na trh výrobce
odpadyOhlašování množství lovných zařízení obsahujících plast uvedených na trh / zpětně odebraných ve formě odpadu výrobcem15.02.2024přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.1, tabulka č.1 vyhlášky č.47/2023 Sb.
2) Příloha č.1, tabulka č.3 vyhlášky č.47/2023 Sb.
F_ODP_SUPLOV
ohlašování
množství
lovných zařízení obsah
plast
uvedený na trh
zpětně odebraný
ve formě odpadu výrobce
vodaPoplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody15.02.2024přes ISPOP.CZ
1) §88j zákona č.254/2001 Sb.
F_VOD_PV
poplatkové přiznání
odebrané množství
podzemní vody
vodaPoplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových15.02.2024přes ISPOP.CZ
1) §89o zákona č.254/2001 Sb.
F_VOD_OV
poplatkové přiznání
vypouštění
odpadních vod
do vod povrchových
odpadyHlášení o produkci a nakládání s odpady28.02.2024přes ISPOP.CZ
1) §21 vyhlášky č.383/2001 Sb.
2) §22 vyhlášky č.383/2001 Sb.
3) Příloha č.20 vyhlášky č.383/2001 Sb.
F_ODP_PROD
hlášení
produkci
nakládání s odpady
odpadyHlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady28.02.2024přes ISPOP.CZ
1) §10 vyhlášky č.345/2021 Sb.
2) Příloha č.7 vyhlášky č.345/2021 Sb.
F_ODP_PROD_AV
hlášení
sběru
zpracování
autovrak
část
o produkci
nakládání s odpady
odpadyHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady28.02.2024přes ISPOP.CZ
1) §11 vyhlášky č.352/2005 Sb.
2) Příloha č.8 vyhlášky č.352/2005 Sb.
F_ODP_PROD_EL
hlášení
zpracování
využívání
odstraňování
elektroodpad
o produkci
nakládání s odpady
odpadyHlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků28.02.2024přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.35 vyhlášky č.273/2021 Sb.
F_ODP_KOMPOST
hlášení
množství
zpracovaný
rostlinný
kompostárna
komunitní
IRZHlášení do Integrovaného registru znečišťování31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) §3 zákona č.25/2008 Sb.
2) Příloha č.3 nařízení vlády č.145/2008 Sb.
F_IRZ
hlášení
integrovaného
registr znečišťování
IRZ
odpadyRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) §6 vyhlášky č.352/2005 Sb.
2) Příloha č.4 vyhlášky č.352/2005 Sb.
F_ODPRZ_EL
roční zpráva
plnění
povinnost zpětného odběru
elektrozařízení
odděleného
sběr
elektroodpad
odpadyRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.3 vyhlášky č.170/2010 Sb.
F_ODPRZ_BAT
roční zpráva
plnění
povinnost zpětného odběru
odděleného
sběr
baterií
akumulátor
odpadyRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.3 vyhlášky č.248/2015 Sb.
F_ODPRZ_PNEU
roční zpráva
plnění
povinnost
zpětného
odběr
pneumatika
ovzdušíOhlášení souhrnné provozní evidence31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) §17 odst.3 písm. c) zákona č.201/2012 Sb.
2) Příloha č.11 vyhlášky č.415/2012 Sb.
F_OVZ_SPE
ohlášení
souhrnné
provozní
evidence
ovzdušíPodání poplatkového přiznání31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) §15 odst.8 zákona č.201/2012 Sb.
F_OVZ_POPL
podání
poplatkové
přiznání
ovzdušíZpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) §11 odst.2 zákona č.73/2012 Sb.
2) Příloha č.2 k vyhlášce č.257/2012 Sb.
F_OVZ_PO
zpráva
halon
systém požární ochrany
hasicí přístroj
s halony
ovzdušíZpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)31.03.2024přes ISPOP.CZ
1) §11 odst.1 zákona č.73/2012 Sb.
2) Příloha č.3 vyhlášky č.257/2012 Sb.
F_OVZ_RL
zpráva
množství
fluorovaný
skleníkový
plynů
získání
předání
z nebo do jiného členského státu
EU
zneškodnění
regulovaných látek znovuzískání
recyklace
regenerace
zneškodnění
odpadyRoční zpráva od provozovatele kolektivního systému pro vybrané plastové výrobky30.06.2024přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.3, tabulky č.1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6 vyhlášky č.47/2023
F_ODPRZ_SUP
roční zpráva
provozovatel kolektivního systému
vybrané plastové výrobky
plast
odpadyObchodník, zprostředkovatel, dopravce odpadůdo 15 dnů (hned po změně)přes ISPOP.CZ
1) Příloha č.16 vyhlášky č.273/2021 Sb.
F_ODP_OZD
obchodník
zprostředkovatel
dopravce
odpad
odpadyHlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákonado 15 dnů (hned po změně)přes ISPOP.CZ
1) §23 vyhlášky č.383/2001 Sb.
2) Příloha č.22 vyhlášky č.383/2001 Sb.
F_ODP_ZARIZENI
hlášení údajů
zařízení
sběru
výkup
využívání
odstraňování
odpad
zařízení
podle § 14 odst. 2
malých zařízení
podle § 33b odst. 1 zákona
odpadyFormulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízenído 15 dnů (hned po změně)přes ISPOP.CZ
1) §28 odst.1 vyhlášky č.273/2021 Sb.
2) Příloha č.15 vyhlášky č.273/2021 Sb.
F_ODP_ZARIZENI_541_2020
formulář
hlášení údajů
zařízení
nakládání s odpady
údaj
zahájení
ukončení
přerušení
obnovení
provoz
odpadyVyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládkudo 25 dnů (od konce poplatkového období)přes ISPOP.CZ
1) §113 zákona č.541/2020 Sb.
F_ODP_VYUCT
vyúčtování poplatku
poplatek
ukládání
odpad
na skládku
ovzdušíHlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.do 60 dnů (od vystavení dokladu)přes ISPOP.CZ
1) §17 odst.1 písm. h) zákona č.201/2012 Sb.
2) Příloha č.18 vyhlášky č.415/2012 Sb.
F_OVZ_KTSP
hlášení o kontrole technického stavu
provoz
spalovací
stacionární
zdroj
na pevná paliva
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW
sloužící jako zdroj tepla
teplovodní soustavu ústředního vytápění
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.
obalyHlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidencedo konce následujícího čtvrtletí /do 30. dubna od ukončeného rokupřes ISPOP.CZ
1) §23 zákona č.477/2001 Sb.
2) §4 vyhlášky č.30/2021 Sb.
F_OBL_AOS
hlášení
rozsahu
způsob
vedení
evidence
obal
ohlašování
údajů
AOS
autorizovaná obalová společnost
vodaZákladní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektuindividuální (dle rozhodnutí vodoprávního úřadu)přes ISPOP.CZ
1) §38 odst.6 zákona č.254/2001 Sb.
F_VOD_38
základní
údaje předávané
znečišťovatel
vodoprávní
úřad
správci povodí
pověřenému odbornému subjektu
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz

4. Metodické pokyny MŽP (výběr)

Metodické pokyny MŽP pro Vás nejsou právně závazné, ale občas v nich lze najít inspiraci nebo se dozvědět právní názor MŽP.

Ještě sem postupně budu přidávat i další metodiky, ale snažím se uvést jenom ty nejzajímavější:

 • bližší informace zobrazte rozkliknutím tlačítka s ikonou +
 • tím zobrazíte: on-line odkaz na zdroj, odkaz ke stažení a klíčová slova pro snadné vyhledávání
agenda:co:od kdy:Č.j.:zdroj:odkaz ke stažení:klíčová slova:
odpadyMetodické sdělení k přechodným ustanovením ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu - neodpad

29.01.2024

Č.j.: MZP/2024/740/889

MŽP ČRZDE
§153 odst.2 zákona č.541/2020 Sb.
§156 odst.5 zákona č.541/2020 Sb.
neodpad
odpad přestává být odpadem
povolení provozu zařízení
využití odpadu
na výstupu
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz

[text v přípravě] 🦺


5. Poznámky a postřehy

 1. Odpady a výrobky s ukončenou životností
  1. zákon o odpadech
   • odborný dohled při nakládání s odpady
   • audity pro nakládání s odpady, prevence pokut, konzultační dny
   • vzorkování odpadů a interpretace výsledků jejich rozborů
   • průběžná evidence a ohlašování odpadů
   • kompletní vyřizování souhlasů krajského úřadu a jednotlivých ORP (obce s rozšířenou působností)
   • tvorba provozních řádů, podnikových norem, podkladů pro audity typu ISO
   • agenda poplatku za ukládání odpadů na skládku
   • prevence pokut, školení obsluhy, řešení přestupků, odvolání proti pokutě
  2. zákon o výrobcích s ukončenou životností
   • elektrozařízení
   • baterie nebo akumulátor
   • pneumatika
   • vozidlo
  3. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  4. vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
  5. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   • požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz
   • technické podmínky soustřeďování odpadu
  6. normy související se vzorkováním odpadů
   • ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
   • ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití
 2. Obaly a jejich zpětné odběry
 3. Chemické látky a přípravky
 4. Riziko ekologické újmy
 5. Výrobky a posuzování shody
 6. Vybrané související předpisy
  1. nakládání s azbestem
  2. kategorizace prací pro hodnocení vlivu práce na zdraví
   • kategorie první - práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
   • kategorie druhá - práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně
   • kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů a je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci
   • kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření
  3. plán opatření pro případy havárie podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon)
 7. GDPR (ochrana osobních údajů)
 8. HACCP (stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin)


OBLAST: OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH VÝROBKŮ NA ŽP

1. Omezení dopadu vybraných plastových výrobků na ŽP

Protože tato problematika prolíná mezi oblastí ODPADY a OBALY, plné znění těchto předpisů naleznete mezi odkazy níže:

číslo předpisupředpispoznámka
243/2022 Sb.Zákon, o omezení dopadu
vybraných plastových výrobků
na životní prostředí
uvedeno v oblasti:
ODPADY
(týká se odpadů)
244/2022 Sb.Zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o omezení dopadu
vybraných plastových výrobků
na životní prostředí
uvedeno v oblasti:
OBALY
(týká se obalů)
47/2023 Sb.Vyhláška, o provedení některých
ustanovení zákona o omezení
dopadu vybraných plastových
výrobků na životní prostředí
uvedeno v oblasti:
ODPADY i OBALY
(týká se odpadů i obalů)
95/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č.30/2021 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o obalech
uvedeno v oblasti:
OBALY
(týká se obalů)

Zde je ke stažení související oficiální dokument ministerstva životního prostředí (MŽP):


OBLAST: OBALY A JEJICH ZPĚTNÉ ODBĚRY

1. Legislativa EU (výběr)

[text v přípravě] 🦺


2. Legislativa ČR (výběr)

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

kliknutím na odkaz v níže uvedené tabulce se otevře nová záložka s citací na serveru:

Zákony pro lidi
číslo předpisu:název předpisu:účinnost:novelizace:odkaz: klíčová slova:
477/2001 Sb.Zákon
o obalech
01.01.2002244/2022 Sb.ZDE
obal
zpětný odběr
nakládáním s obaly
uvedením obalu na trh
uvedením obalu do oběhu
opakovaně použitelný obal
vratný obal
průmyslový obal
obalový prostředek
111/2002 Sb.Nařízení vlády
kterým se stanoví
výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
13.05.2002ZDE
obal
vratný obal
zálohovaný obal
116/2002 Sb.Vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu
o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
01.05.2002ZDE
obal
označování obalu
vratný zálohovaný obal
30/2021 Sb.Vyhláška
o provedení některých
ustanovení zákona o obalech
16.02.202195/2023 Sb.ZDE
obal
244/2022 Sb.Zákon
kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
01.10.2022ZDE
obal
peněžní příspěvky
uvedení obalu na trh
jednorázový obal
jednorázový plastový obal
jednorázový plastový obalový prostředek
nápojová lahev
nádoba na nápoje
vratný zálohovaný obal
úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů
povinný obsah recyklovaných plastů v obalu
omezení dopadu na životní prostředí
47/2023 Sb.Vyhláška
o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
01.03.2023ZDE
omezení dopadu
vybraný plastový výrobek
evidence
označování
osvětová činnost
úhrada nákladů obcí výrobcem
zpětný odběr
roční zpráva
zpracování odpadních lovných zařízení
kolektivní systém
87/2023 Sb.Zákon
o dozoru nad trhem s výrobky
06.04.2023ZDE
dozor nad trhem s výrobky
technické požadavky na výrobky
hnojivo
hospodaření s energií
obecná bezpečnost výrobků
obal
pyrotechnika
shoda stanovených výrobků
95/2023 Sb.Vyhláška
kterou se mění
vyhláška č.30/2021 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o obalech
20.04.2023ZDE
pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru
jednorázový plastový obal
jednorázová plastová nápojová lahev
jednorázové plastové obalové prostředky
pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru
minimální rozsah informování spotřebitele
způsob informování spotřebitele
působení na změnu chování spotřebitele
druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů
roční výkaz
výkaz autorizované společnosti
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz


OBLAST: CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

kliknutím na odkaz v níže uvedené tabulce se otevře nová záložka s citací na serveru:

Zákony pro lidi
číslo předpisu:název předpisu:účinnost:novelizace:odkaz: klíčová slova:
350/2011 Sb.Zákon
o chemických látkách
a chemických směsích a o změně některých zákonů

(chemický zákon)
01.01.2012ZDE
chemické látky
chemické směsi
163/2012 Sb.Vyhláška
o zásadách správné laboratorní praxe
14.06.2012ZDE
zásady správné laboratorní praxe
zslp
61/2013 Sb.Vyhláška
o rozsahu informací poskytovaných
o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
15.03.2013ZDE
chemické směsi
nebezpečné vlastnosti
detergenty
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz


OBLAST: RIZIKO EKOLOGICKÉ ÚJMY

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

kliknutím na odkaz v níže uvedené tabulce se otevře nová záložka s citací na serveru:

Zákony pro lidi
číslo předpisu:název předpisu:platí od:novelizace:odkaz: klíčová slova:
167/2008 Sb.Zákon
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
17.08.2008ZDE
předcházení ekologické újmě
náprava ekologické újmy
17/2009 Sb.Vyhláška
o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
01.02.2009ZDE
zjišťování ekologické újmy
náprava ekologické újmy
ekologická újma na půdě
295/2011 Sb.Nařízení vlády
o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
01.01.2012ZDE
hodnocení ekologické újmy
finanční zajištění
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz


OBLAST: VÝROBKY A POSUZOVÁNÍ SHODY

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

kliknutím na odkaz v níže uvedené tabulce se otevře nová záložka s citací na serveru:

Zákony pro lidi
číslo předpisu:název předpisu:účinnost:novelizaceodkaz: klíčová slova:
22/1997 Sb.Zákon
o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů
01.09.1997ZDE
výrobky
stanovené výrobky
technické požadavky
technické normy
české technické normy
harmonizované normy
stavební výrobky
označením CE
certifikovaný výrobek
notifikovaná osoba
akreditace osob
173/1997 Sb.Nařízení vlády
kterým se stanoví vybrané výrobky
k posuzování shody
01.09.1997ZDE
výrobky
posuzování shody
179/1997 Sb.Nařízení vlády
kterým se stanoví grafická podoba
české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
01.09.1997ZDE
česká značka shody
označením CE
české technické normy
163/2002 Sb.Nařízení vlády
kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky
24.04.2002ZDE
výrobky
stanovené výrobky
stavební výrobky
339/2002 Sb.Nařízení vlády
o postupech při poskytování
informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
01.05.2004ZDE
technické předpisy
technických normy
technické dokumenty
poskytování norem
481/2012 Sb.Nařízení vlády
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
02.01.2013ZDE
výrobky
omezení používání
nebezpečné látky
elektrická zařízení
elektronická zařízení
571/2020 Sb.Vyhláška
kterou se stanoví poplatky za
poskytování a přístup k českým technickým normám
a jiným technickým dokumentům
01.01.2021ZDE
poplatky
přístup k normám
technické požadavky
technické normy
technické dokumenty
87/2023 Sb.Zákon
o dozoru nad trhem s výrobky
06.04.2023ZDE
dozor nad trhem s výrobky
technické požadavky na výrobky
hnojivo
hospodaření s energií
obecná bezpečnost výrobků
obal
pyrotechnika
shoda stanovených výrobků
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz


1. Jak je to s ČSN?

 • pokud se na ČSN (nebo její část) odkazuje nějaký předpis (zákon nebo vyhláška), pak je zmíněná ČSN obecně závazná
 • pokud se na ČSN (nebo její část) žádný předpis neodkazuje, pak taková ČSN obecně závazná není

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

Dle Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České agentury pro standardizaci se měsíčně aktualizuje tento odkaz:

a obsahuje:

 • Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí
 • Upřesnění k harmonizovaným normám

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

Podle § 4a zákona č.22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou.

Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je zveřejněn seznam harmonizovaných norem, které byly již dříve zavedeny do ČSN a údajem datumu „Date of applicability of the standard as a harmonised standard“ jeho nabytí účinnosti, tím se stávají českými harmonizovanými normami (nikoliv zveřejněním ve Věstníku ÚNMZ).

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

ÚNMZ = Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Můžete využít placené služby, kterou poskytuje Česká agentura pro standardizaci:

To je dáno předpisem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:

 • Vyhláška č.571/2020 Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům), která je účinná od 01.01.2021 a její znění naleznete zde: odkaz

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

Na stránkách České agentury pro standardizaci (Agentura ČAS) byly v rámci

sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN)

zveřejněny i dokumenty z oblasti:

 • odpadového hospodářství (přímý odkaz je: zde)

zdroj informace: Ministerstvo životního prostředí


Co to vlastně znamená: sponzorovaný přístup k ČSN?

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“:

https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/images/hlava.png

Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

 • ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky
 • stahování souborů není povoleno
 • registrační formulář před prvním přihlášením je: zde
 • přihlašovací formulář (po provedené registraci) je: zde
 • nezapomeňte na podmínky používání, které jsou uvedeny: zde

zdroj informace: Česká agentura pro standardizaci

Normy související se vzorkováním odpadů

ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob:

U akreditovaných zkušebních laboratoří se samostatný certifikát podle níže uvedené normy ČSN EN 14899 nevyžaduje!

Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití jsou totiž součástí jejich akreditace (je již zahrnuto v ČSN EN ISO/IEC 17024).

ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití:


OBLAST: GDPR (ochrana osobních údajů)

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

[text v přípravě] 🦺


OBLAST: HACCP (kritické kontrolní body ve výrobě potravin)

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

[text v přípravě] 🦺


OBLAST: AZBEST

1. Nakládání s azbestem

[text v přípravě] 🦺


OBLAST: HYGIENA PRÁCE

1. Kategorizace prací pro hodnocení vlivu práce na zdraví

[text v přípravě] 🦺


OBLAST: HAVÁRIE – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Plán opatření pro případy havárie – vodní zákon (č.254/2001 Sb.)

podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon)

zpravidla obsahuje tyto části:

 • Základní údaje o zařízení
 • Identifikační údaje uživatele závadných látek
 • Identifikace osob oprávněných jednat jménem žadatele
 • Umístění zařízení
 • Kontaktní údaje autora havarijního plánu
 • Seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází
 • Průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá
 • Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami
 • Zjednodušené schéma areálu
 • Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek
 • Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření
 • Technický popis a výbava zařízení
 • Certifikace
 • Provozní bezpečnost
 • Požární ochrana
 • Instalační podmínky
 • Upřesnění vlastností nádrží
 • Příslušenství v případě havárie
 • Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie
 • Popis postupu po vzniku havárie
 • Bezprostřední odstraňování příčin havárie (§ 9 Vyhl. č.450/2005 Sb.)
 • Hlášení havárie (§ 7 Vyhl. č.450/2005 Sb.)
 • Způsob hlášení havárií
 • Rozsah hlášení havárií
 • Zneškodňování havárie (§ 10 Vyhl. č.450/2005 Sb.)
 • Odstraňování následků havárie (§ 11 Vyhl. č.450/2005 Sb.)
 • Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie
 • Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci
 • Personální zajištění činností podle havarijního plánu
 • Adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování havárie
 • Významná telefonní čísla
 • Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů
 • Postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních
 • Způsob vedení záznamů o hlášeních
 • Kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí ostatních osob, podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním plánem
 • Údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami
 • Popis způsobu vedení záznamů o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis kontrolního systému a způsob vyhodnocování, podrobnosti o hlášení havárií
 • Výpis informací rozhodných pro posouzení závažnosti úniku znečišťujících látek do životního prostředí:
  • základní vlastnosti pro jednotlivé varianty úniku
  • Identifikace nebezpečnosti
  • Fyzikálně chemické vlastnosti
  • Ohrožení zdraví
  • Prvky označení
  • Další nebezpečnost
  • Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
  • Neslučitelné materiály
  • Nebezpečné produkty rozkladu
  • Persistence a rozložitelnost
  • Bioakumulační potenciál
  • Mobilita v půdě
  • Jiné nepříznivé účinky

[text v přípravě] 🦺


OBLAST: ESG a CSRD (nefinanční reporting)

V zemích EU poslední dobou začíná stále více rezonovat pojem “udržitelný rozvoj”.

V souvislosti s tím jsou hodně zmiňované pojmy ESG a CSRD (nefinanční reporting).

Co to vlastně znamená? Týká se to právě Vás? Pojďme si to vysvětlit:

1. Co je to ESG a CSRD?

Tyto pojmy mají souvislost se Zelenou dohodou pro Evropu (označováno jako tzv. “Green Deal”).

Pokud potřebujete více informací, doporučuji tyto odkazy v češtině:

 • Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) – webové stránky Evropské komise

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

 • Realizace Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) – webové stránky Evropské komise

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

 • Průmyslový plán Zelené dohody (Green Deal) – webové stránky Evropské komise

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

ESG reporting je jedním z nástrojů, pomocí kterého chce EU naplnit své klimatické závazky, ke kterým se zavázala v Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal).

Ke sbírání a zveřejňování ESG dat (ESG reporting) jsou firmy povinny na základě existence evropské legislativy (přímo použitelné předpisy EU).

CSRD je označení směrnice EU, která vymezuje pravidla, koho se ESG reporting týká (viz níže v textu).

Celé je to veřejností vnímáno rozporuplně. Jsou lidé, kteří v tom vidí posun vpřed a jsou lidé, kterým to vadí jako nadbytečná byrokracie.

Já osobně si myslím, že na hodnocení je příliš brzo.

V této souvislosti můžete potkat celou řadu zkratek – zde uvádím význam alespoň těch nejčastěji používaných:

(řazeno abecedně)

zkratkavýznamvysvětlující poznámka
CENEuropean Committee for StandardizationEvropský výbor pro normalizaci

více informací (viz odkaz: ZDE)
COPERNICUSProgram Copernicusprogram Evropské unie pro pozorování Země, který

– umožňuje sledovat naši planetu a její prostředí v zájmu všech evropských občanů
– poskytuje informační služby založené na družicovém pozorování Země
– poskytuje informační služby založené na datech in situ (jiných než vesmírných)

více informací (viz odkaz: ZDE)
CSRDCorporate Sustainability Reporting DirectiveSměrnice CSRD = směrnice EU, která

– vymezuje pravidla, koho se ESG reporting týká

(viz níže v textu)
ČBAČeská bankovní asociace– zpracovala “Vzorový ESG dotazník na pomoc firmám” (viz odkaz: ZDE)
– je uznávaný všemi bankami v ČR
– ke dni jeho zpracovávání byly známa jenom část TSK (technická screeningová kritéria)

(viz níže v textu)
ČSNČeská státní norma– vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

(viz odkaz: ZDE)
ČSN EN ISOČeská státní norma– vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
– přejímá plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou

(viz odkaz: ZDE)
EFRAGEuropean Financial Reporting Advisory Grouporganizace EFRAG, jejíž pracovní skupina

– připravuje ESRS (standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti)

(viz odkaz: ZDE)
EGDEuropean Green DealZelená dohoda pro Evropu

(viz odkaz: ZDE)
ESGEnvironmental
Social
Governance
Environmental = týkající se životního prostředí
Social = týkající se firemní společenské odpovědnosti
Governance = týkající se strategického řízení firem

(viz níže v textu)
ESG reportingESG reportingESG = jeden z nástrojů, pomocí kterého chce EU naplnit své klimatické závazky, ke kterým se zavázala v Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal)

ESG reporting = sbírání a zveřejňování ESG dat
ESRSEuropean Sustainability Reporting StandardsESRS = standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti

– tyto standardy platí pro podávání informací ve zprávě udržitelnosti
– musí je vykazovat podniky dle standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti
– standardy jsou rozděleny na obecné a sektorové

(více informací viz EFRAG)
EUEuropean UnionEU = Evropská unie
IPPCIntergovernmental Panel on Climate ChangeMezivládní panel pro změnu klimatu

– hodnotící nástroj taxonomie EU z oblasti klimatické projekce a posouzení dopadů
ISOInternational Organization for StandardizationMezinárodní organizace pro normalizaci

(viz odkaz: ZDE)
LCALife Cycle Assessmentposuzování životního cyklu posuzované matrice

– má podporu i v řadě ČSN, harmonizovaných s EU
– je součástí environmentální managementu podle norem řady ČSN EN ISO 14000
NACEkódy NACE kódy ekonomických činností, které používá evropský statistický úřad
NFRD Non-Financial Reporting DirectiveSměrnice NFRD = směrnice EU, která

– upřesňuje nefinančním reporting pro vybrané společnosti

(viz níže v textu)
OECDOrganisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro nadnárodní společnosti

(viz odkaz: ZDE)
OSNOrganizace spojených národůOrganizace spojených národů

(viz odkaz: ZDE)
PEpopulační ekvivalent– počet obyvatel, na kterou se hodnotí posuzovaná činnost
SFDRSustainable finance disclosure regulationNařízení SFDR = nařízení EU, které

– zavádí harmonizovaná pravidla transparentnosti pro účastníky finančního trhu

(viz níže v textu)
Taxonomie EUEU taxonomytaxonomie EU vytváří systém hodnocení podniků za účelem zvýšení udržitelných investic a boje proti klamavé ekologické reklamě (tzv. greenwashingu)
TSKtechnická screeningová kritériatechnická screeningová kritéria, která jsou definována pro potřeby taxonomie EU

(viz taxonomie EU)
UNOUnited Nations Organizationviz OSN = Organizace spojených národů

Význam kritérií ESG se ukrývá v počátečních písmenech těchto pojmů:

environmental

social

governance

Například: při poskytování bankovních úvěrů nebo v procesu zadávání veřejných zakázek

 • banky při žádostech o zelené úvěry mohou požadovat informace, které se nevztahují k finanční stabilitě, ale k nefinanční výkonnosti a rizikovosti žadatelů o zelené úvěry
 • obdobné dotazy mohou být firmám položeny ze strany jejich obchodních partnerů nebo v procesu zadávání veřejných zakázek

Zjednodušeně řečeno: zmatek a zoufalé hledání přiměřenosti – jako všechno týkající se zbytečně megalomanského Green Dealu!

Ostatně – posuďte sami:

(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

celexové číslo:číslo předpisu:název předpisu:účinnost:novelizace:odkaz: klíčová slova:
32013L00342013/34/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013
o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
19.07.20132014/95/EUZDE
o ročních účetních závěrkách
o konsolidovaných účetních závěrkách
o souvisejících zprávách některých forem podniků
účetní směrnice EU
32014L00952014/95/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014 , kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde
o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami
 
Směrnice NFRD
05.12.20142022/2464/EUZDE
Směrnice NFRD (Non-Financial Reporting Directive)
32019R2088
2019/2088/EUNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019
o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
 
Nařízení SFRD
29.12.201902019R2088-20240109ZDE
Nařízení SFRD (Sustainable finance disclosure regulation)
32020R08522020/852/EUNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020
o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP)
 
taxonomie EU
12.07.2020ZDE
taxonomie EU
32022L24642022/2464/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde
o podávání zpráv podniků o udržitelnosti
 
Směrnice CSRD
05.01.2023ZDE
Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)


Třeba Vám pomůže zjednodušené shrnutí z jiného úhlu pohledu:

 • Směrnice NFRD (Non-Financial Reporting Directive)

uvádění informací nefinančních a týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky

 • Nařízení SFDR (Sustainable finance disclosure regulation)

zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

 • Nařízení o taxonomii (Sustainable finance disclosure regulation)

zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic

Původní Směrnice NFRD byla nahrazena směrnicí novou:

 • Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

podávání zpráv podniků o udržitelnosti


(řazeno chronologicky – t.j. poslední změny jsou na konci seznamu)

číslo předpisu:název předpisu:účinnost:
novelizace:odkaz:klíčová slova:
563/1991 Sb.Zákon
o účetnictví
01.01.1992462/2016 Sb.ZDE
konsolidující účetní jednotka velké skupiny účetních jednotek
nefinanční informace
ověřování vypracování nefinančních informací auditorem
samostatná zpráva
subjekt veřejného zájmu
účetnictví
účetní jednotka
velká účetní jednotka
-----------------------------------------------------------------------------
© Kvítkův vyhledávač legislativy, 2024, Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz

Jedná se o náš národní zákon:

 • č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

To, co hledáte, najdete:

 • v části “ČÁST OSMÁ“, která se označuje jako “UVÁDĚNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ
 • konkrétně: § 32f a následující

To podstatné si můžeme shrnout do několika základních bodů:

Účetní jednotka uvádějící nefinanční informace uvede nefinanční informace v rozsahu potřebném k pochopení vývoje účetní jednotky nebo skupiny, její výkonnosti a postavení a dopadů její činnosti a to nefinanční informace týkající se alespoň otázek

 • životního prostředí
 • sociálních a zaměstnaneckých
 • respektování lidských práv a
 • boje proti korupci a úplatkařství

Nefinanční informace se uvádějí v této struktuře

 • stručný popis obchodního modelu účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny
 • popis opatření, která účetní jednotka uvádějící nefinanční informace nebo skupina ve vztahu k těmto otázkám uplatňuje, včetně uplatňovaných postupů náležité péče; není-li k některé z těchto otázek uplatňováno žádné opatření, uvádí se odůvodnění, z jakého důvodu se opatření v dané otázce neuplatňuje
 • popis výsledků těchto opatření
 • popis hlavních rizik souvisejících s těmito otázkami, jež jsou spojeny s činností účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny, včetně, přichází-li to u ní v úvahu a je-li to přiměřené, s jejími obchodními vztahy, výrobky nebo službami, které by mohly mít nepříznivé dopady v těchto oblastech, a způsobu, jakým tato účetní jednotka uvádějící nefinanční informace nebo skupina tato rizika řídí
 • nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti

Formální podmínky zveřejnění lze shrnout takto

 • nefinanční informace uvede účetní jednotka uvádějící nefinanční informace ve výroční zprávě nebo v konsolidované výroční zprávě, anebo v samostatné zprávě
 • účetní jednotka uvádějící nefinanční informace může pro uvedení těchto informací použít metodiky upravující zveřejňování zpráv o společenské odpovědnosti, a pokud tak učiní, je povinna uvést, ze které metodiky vycházela
 • nefinanční informace obsahují, je-li to možné a účelné, odkazy na částky vykazované v účetní závěrce nebo v konsolidované účetní závěrce s případným dalším podrobnějším komentářem
 • nefinanční informace týkající se budoucího vývoje účetní jednotky uvádějící nefinanční informace, anebo týkající se záležitostí, které se právě touto účetní jednotkou nebo skupinou projednávají, nemusí být ve výjimečných případech uvedeny, pokud by podle řádně odůvodněného stanoviska členů řídícího nebo kontrolního orgánu uvedení těchto nefinančních informací výrazně poškodilo obchodní postavení účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny a pokud jejich neuvedení neznemožňuje objektivní a vyvážené pochopení vývoje této účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny, její výkonnosti a postavení a dopadu její činnosti
 • povinnosti nemusí plnit konsolidovaná účetní jednotka uvádějící nefinanční informace, pokud jsou nefinanční informace uvedeny v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě konsolidující účetní jednotky (to platí i pro konsolidující účetní jednotku uvádějící nefinanční informace, která je sama konsolidovanou účetní jednotkou)

Pokud účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovává za stejné účetní období samostatnou zprávu, která obsahuje nefinanční informace, musí být tato samostatná zpráva

 • zveřejněna společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou, nebo
 • zpřístupněna veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového dne, na internetových stránkách účetní jednotky uvádějící nefinanční informace a ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě je uveden odkaz na její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Nezapomeňte na ověřování vypracování nefinančních informací auditorem

 • auditor ověří, zda účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě nebo zda vypracovala samostatnou zprávu podle § 32g odst. 3. zákona o účetnictví

4. Na koho se zveřejňování ESG dat v rámci CSRD vztahuje?

 • více než 250 zaměstnanců
 • s aktivy nad 25 milionů EUR
 • s obratem nad 50 milionů EUR

A je po záhadě…

Děkuji za trpělivost každému, kdo dočetl až sem.

5. Potřebujete více informací?

Pokud by někdo ze čtenářů propadal chvilkové trudomyslnosti z nedostatku informací, doporučuji dokumenty, které Vás spolehlivě dorazí:

 • Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 1. června 2023 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2445 ze dne 28. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, pokud jde o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení u Programu pro jednotný trh

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

 • Sdělení Komise o výkladu a provádění některých právních ustanovení aktu v přenesené pravomoci o taxonomii EU pro oblast klimatu, kterým se stanoví technická screeningová kritéria pro hospodářské činnosti, které významně přispívají ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu a významně nepoškozují některý z dalších environmentálních cílů

znění můžete najít: ZDE (odkaz otevře novou záložku, abyste mohli přepínat)

[text v přípravě] 🦺


Máte tip na vylepšení / doplnění této stránky?

Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!

Postupujte takto:

 • zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
 • pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
 • zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

Mějte se hezky

Jiří Kvítek