původní kalendář:

Pokud potřebujete pomoci, můžete poslat dotaz na dostupnost Vámi požadovaných služeb:


Načítám...

(k ověření dostupnosti služeb se přihlašovat nemusíte – případně zobrazené přihlašovací jméno a heslo je jenom pro registrované klienty)


Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci 😉

Jiří Kvítek

TEST:

predpistypnazevCASTparagrafpopis_paragrafuodstavecpismenozneniodkazylinkrubrikystitky
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
2) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.
www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9 + HP 14 + HP 15, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, podrobnosti provádění vzorkování odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, způsob provádění laboratorních zkoušek + analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. a)Katalog odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)Katalog odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. b)postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. c)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. d)obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. e)metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. f)doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9 + HP 14 + HP 15
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. g)podrobnosti provádění vzorkování odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)podrobnosti provádění vzorkování odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. h)způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)způsob provádění laboratorních zkoušek + analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 1Předmět úpravypísm. i)obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p1č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůPro účely této vyhlášky se rozumíwww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůpísm. a)nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3),3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůpísm. b)těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu (VI), mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůpísm. c)přechodným kovem jakýkoli z těchto kovů: jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, yttria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůpísm. d)stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůpísm. e)částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 2Vymezení pojmůpísm. f)solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p2č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vymezení pojmů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 3Katalog odpadůKatalog odpadů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p3č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)kde najdu Katalog odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 4Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 1Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 4Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 2Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, pokud se jejich původce rozhodne pro jejich oddělené soustřeďování.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 4Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 3Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 4Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 4Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 4Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 5Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 4Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 6Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Katalogové číslo končící dvojčíslem 99 ve spojení s technickým nebo běžně užívaným názvem odpadu označuje vždy samostatný poddruh odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 5Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 1Odpady z vozidel s ukončenou životností se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z vozidel s ukončenou životností není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v § 4 odst. 2, 3 a 5.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p5č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 5Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 2Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností zařadí přijaté vozidlo s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 04* a v případě vozidel z jiných druhů přepravy pod katalogové číslo 16 01 04 01*. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností může vozidlo s ukončenou životností zařazené pod katalogové číslo 16 01 04* a v případě vozidel z jiných druhů přepravy zařazené pod katalogové číslo 16 01 04 01* po odnětí nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06 v případě vozidel s ukončenou životností a v případě vozidel z jiných druhů přepravy pod katalogové číslo 16 01 06 01.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p5č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 5Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 3Odpady, které naplní definici komunálního odpadu podle zákona, se zařazují do skupiny 20. Do této skupiny nesmí být zařazeny žádné jiné odpady.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p5č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 5Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 4Do druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad se zařazuje pouze zbytkový ostatní komunální odpad, který není možné zařadit do jiného druhu odpadu ve skupině 20.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p5č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 5Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 5Poddruh odpadů se používá namísto druhu odpadu pro účely vedení průběžné evidence, ohlašování s výjimkou statistického zjišťování pro potřeby Českého statistického úřadu, informací o odpadu, základního popisu odpadu, osvědčení a výkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a požadavku odděleného soustřeďování. Pro ostatní účely je rozhodující příslušnost odpadu k druhu odpadu. Poddruh odpadu může být použit pro účely povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p5č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 5Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhuodst. 6Pokud není stanoveno jinak, vztahují se na poddruh odpadu požadavky na nakládání s odpadem vztahující se na nadřazený druh odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p5č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 6Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 1Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 6Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 2Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 6Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 3Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje porovnáním koncentrace látek v odpadech nebo výsledků zkoušek odpadu podle odstavce 4 s kritérii a limitními hodnotami ukazatelů stanovených pro tyto vlastnosti v přímo použitelném předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) nebo doplňujícími limitní hodnotami a kritérii pro hodnocení nebezpečných vlastností pod označením kódem HP 9, HP 14 a HP 15 v příloze č. 2 k této vyhlášce.4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 6Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 4Pro posouzení nebezpečných vlastností odpadů, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3) jinak, lze použít pouze zkušební metody, které jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o zkušebních metodách5) nebo v jiných mezinárodně uznávaných zkušebních metodách a pokynech. Zkoušky prováděné na obratlovcích jsou zakázány. Pro posouzení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický se použije metoda uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce.3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
5) Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 6Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 5Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky odpadu i za využití koncentrací nebezpečných látek, mají přednost výsledky zkoušek odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 6Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 6Při posouzení nebezpečných vlastností odpadu se musí přihlížet i ke skutečnosti, že po odběru vzorků odpadu může při nakládání s odpadem dojít ke kvantitativní nebo kvalitativní změně posuzovaného odpadu. Tato skutečnost musí být zohledněna v dokumentaci dokládající výsledek hodnocení.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 1Nebezpečnou vlastnost odpadu HP 9 Infekčnost lze posoudit na základě popisu vzniku odpadu, z odborného posudku technologie produkující odpad nebo technologie úpravy odpadu a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 2 k této vyhlášce.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 2U nebezpečných vlastností HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůži, HP 6 Akutní toxicita a HP 8 Žíravé se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4). Je-li látka přítomna v odpadu v koncentraci, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu mezní hodnoty.4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 3Odpad obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách6), se zařazuje jako nebezpečný.6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 4Koncentrační limity stanovené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů v pevném stavu, které se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako nebezpečné v příloze č. 1 k této vyhlášce.4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 5Při posouzení nebezpečných vlastností odpadů lze zohlednit tyto poznámky uvedené v příloze VI přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3):3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 5písm. a)1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 5písm. b)1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 7Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorieodst. 6Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“, se označují jako „O/N“. Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu kategorie O a v případě, že takovýto druh odpadu v Katalogu odpadů není, pak se označují jako „N/O“.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p7č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 8Vzorkování a zkoušky odpadůodst. 1Pokud není stanoveno jinak, vzorkování odpadu pro účely zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a další zkoušky pro dokladování kvality odpadu pro další nakládání s ním nebo pro zjištění jeho vlastností a dokumentace tohoto vzorkování se provádí v souladu s technickou normou ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p8č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vzorkování a zkoušky odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 8Vzorkování a zkoušky odpadůodst. 2Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p8č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vzorkování a zkoušky odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 8Vzorkování a zkoušky odpadůodst. 3Vzorkování, laboratorní zkoušky a ekotoxikologické nebo mikrobiologické testy se provádí pro daný účel vhodnými ověřenými vědeckými metodami. Pokud není stanoveno jinak, požadavek podle věty první je splněn, pokud je pro daný účel použita vhodná metoda uvedená v příloze č. 5 k této vyhlášce.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p8č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vzorkování a zkoušky odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 8Vzorkování a zkoušky odpadůodst. 4Vzorky je možné odebrat před vznikem odpadu, pokud nemá proces vzniku odpadu dopad na sledované ukazatele.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p8č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)vzorkování a zkoušky odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 9Hodnocení nebezpečných vlastností odpaduZdroje, z nichž osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen „pověřená osoba“) vycházela v rámci svého hodnocení, musí být v dokumentaci postupu pověřené osoby uvedeny pro každou hodnocenou vlastnost samostatně. Zkoušky odpadu se provádějí pouze v případě, že pro účely hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu shromážděné podklady nepostačují k úsudku pověřené osoby. Úsudek musí být v rámci dokumentace postupu pověřené osoby odůvodněn ve vztahu ke každému ukazateli stanovenému jako kritérium nebezpečné vlastnosti.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p9č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1Obsahem školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou vždy základní informace owww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. a)právních předpisech nezbytných pro provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a souvisejících právních předpisech,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. b)zařazování odpadů podle Katalogu odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. c)zásadách pro stanovení programu zkoušení odpadů, vypracování programu vzorkování s důrazem na dokumentaci celého procesu vzorkování a nakládání se vzorky před jejich předáním ke zkouškám a interpretaci výsledků zkoušek,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. d)zásadách bezpečnosti práce při vzorkování odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. e)způsobu a postupu hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností v souladu s § 8,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. f)postupu pro výběr laboratoří a odborných pracovišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitostech protokolů o výsledcích zkoušek a jejich interpretaci,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. g)zdravotních rizicích a rizicích pro životní prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. h)obsahu a náležitostech osvědčení a sdělení,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. i)postupu pro uchovávání dokumentů souvisejících s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 1písm. j)používání Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 10Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadůodst. 2Pro osobu, která absolvovala školení podle odstavce 1, je dostačující, pokud se účastní v pravidelných nejvýše 14měsíčních intervalech školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, jehož obsahem jsou aktuální informace o změnách týkajících se základních informací, které jsou obsahem školení podle odstavce 1. Pro účely splnění podmínek pro pověření k hodnocení nebezpečných odpadů nebo jeho prodloužení se považuje za termín absolvování školení pro hodnocení nebezpečných odpadů vždy poslední takovéto školení, kterého se zúčastnila.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p10č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1Zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahujewww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. a)obchodní firmu nebo název, právní formu a adresu sídla, je-li žadatel právnickou osobou; obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu sídla, je-li žadatel fyzickou osobou,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. b)identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. c)číslo jednací a datum vydání povolení příslušného správního orgánu k provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady, pokud bylo vydáno, a označení orgánu, který povolení vydal,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. d)zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. e)popis vzniku odpadu, určení místa vzniku odpadu adresou provozovny a identifikačním číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno, a popis provozu, zařízení, technologie a postupu úpravy, při němž odpad vznikl, výčet a vlastností surovin, které byly použity a vstupují nebo mohou vstupovat do odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. f)charakteristiku odpadu a specifikaci složení odpadu z hlediska obsahu chemických látek a infekčních agens, které se v odpadu vyskytují nebo jejichž výskyt lze vzhledem k původu odpadu za určitých podmínek předpokládat, včetně jejich vlastností a klasifikace awww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 1písm. g)množství produkovaného odpadu za jednotku času.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 2Pokud nejsou podklady podle odstavce 1 z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností odpadu uvedených v § 8 dostačující, může pověřená osoba na žadateli v nezbytném rozsahu požadovat předložení dalších podkladů, a to zejménawww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 2písm. a)plán odběru vzorků a protokol o odběru vzorků odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 2písm. b)údaje o způsobu přepravy vzorků pro účely zkoušek nebezpečných vlastností odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 2písm. c) protokoly o zkouškách odpadu provedených s ohledem na předpokládané vlastnosti odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 2písm. d)doplňující údaje o původu nebo technologii vzniku odpadu z hlediska možného výskytu patogenních mikroorganismů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 11Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpaduodst. 2písm. e)protokol o ověření účinnosti dekontaminačního procesu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p11č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1Osvědčení obsahujewww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. a)identifikační údaje žadatele o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. b)identifikační údaje pověřené osoby nebo osob, které se na hodnocení dotčeného odpadu podílely, a to

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,
2. obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu sídla, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,
3. jméno a příjmení a adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. c)jméno a příjmení odborného zástupce pověřené osoby, byl-li ustanoven,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. d)název druhu a katalogové číslo dotčeného odpadu podle Katalogu odpadů a návrh na jeho zařazení v návaznosti na výsledky jeho hodnocení,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. e)popis provozu zařízení, vstupních surovin do technologie nebo postupu, při němž odpad vznikl nebo vzniká, určení místa vzniku odpadu adresou provozovny a identifikačním číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno, popis technologie nebo postupu vzniku odpadu, informace o odpadu a vstupech, které by mohly ovlivnit kvalitu odpadu, zhodnocení řízení procesů, při nichž odpad vznikl nebo vzniká vzhledem k neměnnosti jeho kvality, zhodnocení neměnnosti vlastností odpadu po jeho vzniku,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. f)výsledek a zdůvodnění hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4); u každé nebezpečné vlastnosti bude uvedeno, zda hodnocení bylo provedeno na základě úsudku pověřené osoby, na základě výsledků zkoušek a úsudku pověřené osoby nebo na základě výsledků zkoušek,4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. g)dobu platnosti osvědčení a případné podmínky platnosti osvědčení,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. h)četnost a způsob následné kontroly vlastností odpadu, podmínky ovlivňující neměnnost technologických postupů a surovinových vstupů,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. i)závěr hodnocení,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. j)identifikační číslo přidělené Integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. k)datum vydání, podpis všech pověřených osob; má-li pověřená osoba ustanoveného odborného zástupce, též podpis odborných zástupců pověřených osob, které se na jeho vypracování podílely, awww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 1písm. l)seznam vlastních a žadatelem poskytnutých podkladů použitých při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 2Osvědčení může obsahovat dodatek pověřené osoby nebo osobwww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 2písm. a)o přezkoumání případných změn v technologii nebo ve vstupních surovinách u původce nebo oprávněné osoby, že nedošlo k ovlivnění složení odpadu nebo jeho vlastností, nebowww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 2písm. b)o změně podmínek platnosti osvědčení včetně změn četnosti a způsobu následné kontroly vlastností odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 3Sdělení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i) až l). V rámci náležitostí podle odstavce 1 písm. f) musí sdělení vždy obsahovat výsledek hodnocení jedné nebo více nebezpečných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4), které byly u odpadu při hodnocení zjištěny, nebo které nebylo možné vyloučit. Pověřená osoba ve sdělení uvede, zda hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností bylo provedeno na základě úsudku pověřené osoby, výsledků zkoušek odpadu a úsudku pověřené osoby nebo výsledků zkoušek odpadu.4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 4V případě, že dotčený odpad hodnotí více než jedna pověřená osoba, skládají se osvědčení nebo sdělení zwww.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 4písm. a)části obsahující hodnocení podle odstavce 1 písm. f) jedné nebo souboru nebezpečných vlastností odpadu, které provedla každá pověřená osoba podílející se na hodnocení odpadu,www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 4písm. b)částí podle odstavce 1 písm. a) až e) a g) až l), které jsou společné pro všechny pověřené osoby podílející se na hodnocení odpadu.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 12Obsah osvědčení a sděleníodst. 5Náležitosti obsahu dokumentační zprávy jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. Přílohy dokumentační zprávy se nevkládají do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Pověřená osoba uchovává přílohy dokumentační zpravy vztahující se k hodnocením nebezpečných vlastností odpadu, jejichž hodnocení prováděla.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p12č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)obsahové náležitosti dokumentační zprávy, obsahové náležitosti osvědčení, obsahové náležitosti sdělení, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 13Oznámeníodst. 5Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p13č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)oznámení EU
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 14Přechodná ustanoveníodst. 1Odpady se do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p14č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)přechodná ustanovení, do kdy platí starý Katalog odpadů, od kdy platí nový Katalog odpadů
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 14Přechodná ustanoveníodst. 2Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický může být po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky posuzována podle tabulky č. 1.1 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p14č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)přechodná ustanovení, nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický
č.8/2021 Sb.vyhláškao Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)§ 15ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p15č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů)účinnost